"యవ్వనుడా నీ గమ్యం ఏది?" | Telugu Christian Short Film | Christ Grace Prayer Church | Aminabad | Christian Movies
“యవ్వనుడా నీ గమ్యం ఏది?” | Telugu Christian Short Film | Christ Grace Prayer Church | Aminabad

“యవ్వనుడా నీ గమ్యం ఏది?” | Telugu Christian Short Film | Christ Grace Prayer Church | AminabadChrist Grace Prayer Church
Aminabad, Uppada – 533 448
Shepherd. M. Yohanu
Shepherd. M. Vijay Kumar
Shepherd. M. Daniel

source