యేసు ఎవరు? | Who is Jesus? Telugu Christian Short Film | PART 2 | Christian Movies
యేసు ఎవరు? | Who is Jesus? Telugu Christian Short Film | PART 2

యేసు ఎవరు? | Who is Jesus? Telugu Christian Short Film | PART 2A doctor examines the local villagers. A young boy has a fever. They remember Jesus healing sick children, and the father cannot help but hope that Jesus would perform a similar miracle for his boy.

One of the women remembers how much Jesus cared for the children. I have fed them and others too. He told his followers never to be afraid because he would care for them. The disciples cried out to him as it seemed that they would be killed by a storm. But Jesus calmed down the storm immediately.

They wonder what it would be like to be with Jesus. They hope Jesus heals the boy. Jesus healed a demon-possessed boy and a blind man in the movie they were watching. So the boy could definitely be healed too. He says they should all pray to Jesus with sincere hearts for what they need.

ఈ చిత్రం నుండి నేర్చుకోవలసిన / చర్చించవలసిన విషయాలు:

What do the things they remember about Jesus tell him?
1. యేసు గురించి వారు నీకేమి చెబుతున్నారు?
How does faith play a role in the relationship between Jesus and one of his followers?
2. విశ్వాసము యేసు మరియు అతని అనుచరుల మధ్య సంబంధంలో ఎలా ఒక భాగము పోషిస్తుంది?

What do you think about Jesus?
3. మీరు యేసు గురించి ఏమి నమ్ముతున్నారు?

source